KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK AZ EUROPEUMBAN

Akció

KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK AZ EUROPEUMBAN

Most igazán megéri benézni az Europeum Bevásárlóközpontba, hiszen elegendő csupán 3.000 Ft-ért vásárolnod és Tiéd lehet a 30 x 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány egyike, vagy akár a fődíj: egy kétszemélyes wellness hétvége, teljes ellátással. Olvass tovább! >>>

Vásárolj 2017. november 20. és 2017. december 17. között legalább 3000 Ft értékben az Europeum valamely üzletében, töltsd ki a nyereményszelvényt, dobd be egy erre szolgáló gyűjtőládába és várd a sorsolást, amelyre 2017. december 18-án kerül majd sor!

A nyereményjáték szabályzatát alább találod!

 

 

Europeum Bevásárlóközpont Karácsonyi Nyereményjáték

Részvételi szabályzat

 

Nyereményjáték szervezője: Europeum Kft. (1132 Bp. Váci út 30.)

Szervező megbízottja: Cushman & Wakefield Kft (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 15.)

Játék időtartama: 2017. november 20. – 2017. december 17. nyitvatartási időben

Sorsolásra történő jelentkezés módja: nyereményszelvény kitöltése és bedobása a játékban részt vevő Europeum Bevásárlóközpontban található gyűjtődobozba 2017. november 20. – 2017. december 17. között nyitvatartási időben.

Sorsolás időpontja: 2017. december 18.

Nyeremény: A fődíj egy 150.000 Ft értékű Budavár Tours utazási utalvány, mely a kézhezvételtől számított 1 éven belül váltható be. További nyeremények: 10 db 10 000 Ft értékű Müller, 10 db 10 000 Ft értékű H&M, valamint 10 db 10 000 Ft értékű Deichmann vásárlási utalvány.

1. Az akció leírása:

Nyereményjátékban az akció időtartama alatt az Europeum Bevásárlóközpont minden üzletében - kivéve a bankok és pénzváltók- történő minimum 3.000,- Forint értékű vásárlás után a pénztáros által átadott nyereményszelvény kitöltésével lehet részt venni. Egy vásárlásnál egy nyereményszelvény vehető igénybe. Minden 3.000 Ft feletti blokkal csak egyszer lehet pályázni.

 

A sorsoláson való részvételhez a vásárlást igazoló blokk adataival és a személyes adatokkal érvényesen kitöltött nyereményszelvényt be kell dobni a bevásárlóközpontban található gyűjtődobozba. A sorsoláson a gyűjtődobozba bedobott érvényes nyereményszelvények automatikusan részt vesznek.

 

Nem érvényes blokkok: bankok,pénzváltók nyugtái, blokkjai.

 

A játékban való részvétellel a játékos kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek a hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A játékban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes.

 

2. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

A nyereményeket 2017. december 18-án sorsoljuk ki azok között, akik 2017. november 20. – 2017. december 17. között nyitvatartási időben min. 3.000 Ft feletti vásárlás után kitöltötték és a játékban részt vevő üzletekben található gyűjtődobozba bedobták a nyereményszelvényt. A nyereményszelvényen szükséges adatok: név, irányítószám, telefonszám, email cím, vásárlás helye, vásárlás összege, blokk kódja és aláírás. Csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyereményszelvények vehetnek részt a soroláson.

 

A kézi sorsolás közjegyző jelenlétében történik a szervező megbízottjának székhelyén a fent megnevezett időpontban.

 

Érvényes a nevezés, amennyiben a játékos az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

• A Játékosnak a nyereményszelvény kitöltése során egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét, irányítószámát, telefonszámát és e-mail címét.

• Adott Játékos kizárólag saját nevében indulhat el a versenyen.

• A nevezésnek a játék időtartama alatt kell megtörténnie.

• Kiskorúak közül a játékban kizárólag korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó hozzájárulást rendelkezésre bocsátani.

• Amennyiben a kisorsolt személy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.

A sorsolás menete:

A Szervező mindegyik nyereményhez 2 tartalék nyertest sorsol ki arra az esetre, amennyiben az elsőként kisorsolt kitöltött nyereményszelvény valamilyen kizáró ok miatt érvénytelen, vagy az elsőként kisorsolt kitöltött nyereményszelvény tulajdonosa lemond a nyereményről. A szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a sorsolást követő 3 héten belül a játékban megadott telefonszámon, vagy e-mail címen nem érhető el, illetve a nyereményét a jelen részvételi szabályzattal összhangban nem veszi át és erről, vagy elérhetetlenségéről a Szervezőt előzetesen nem értesíti (megjelölve az átvétel lehetséges, ésszerűen meghatározott időpontjait), vagy az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a nyereményszelvényt kitöltő játékos egyéb okból nem felel meg a személyi feltételeknek. A tartalék nyertesek a sorsolás sorrendjében az előtte kisorsolt nyertes kiesése esetén szerezhetnek jogot a nyereményre. Nyereményt a Szervező közvetlenül csak a játékban résztvevő részére adja át, az harmadik személyre nem ruházható át. A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával.

3. Az akcióban nem vehetnek részt:

Az Europeum Bevásárlóközpont üzemeltetésének és üzleteinek alkalmazottjai, valamint a Cushman & Wakefield Kft. dolgozói, alvállalkozói, valamint azok Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. szerinti közeli hozzátartozói sem.

4. A Nyeremény átadása:

A nyertest e-mail formájában és telefonon értesítjük. A nyereményt a vásárlási blokk bemutatásával és a jogosultságot igazolva, az adatkezeléssel kapcsolatos Nyilatkozat (lásd alábbi 8. pont) megtételét követően, személyesen lehet átvenni, a nyertessel közösen egyeztetett helyen és időpontban.

5. Nyeremény beváltása:

A nyeremények 10 db 10 000 Ft értékű Müller, 10 db 10 000 Ft értékű H und M, valamint 10 db

10 000 Ft értékű Deichmann vásárlási utalvány, melyek felhasználhatók a fentebb megnevezett (Müller, H und M, Deichmann) Europeum Bevásárlóközpont üzleteiben. A vásárlási utalványok átvételére a nyerteseknek a nyeremények meghatározott átadási dátumától számított 1 hónap áll rendelkezésére. A fődíj, a 100.000 Ft értékű Budavár Tours vásárlási utalvány nyeremény átvételére szintén az átadási dátumtól számított egy hónap áll a rendelkezésre.  

A vásárlási utalvány és fődíj átvétele a következő módon történik: A nyereményjáték szervezője a sorsolás után értesíti az érintett üzleteket az utalványok nyerteseiről, továbbá értesíti a nyerteseket email üzenet formájában, hogy a vásárlási utalványt átvehetik az adott üzletekben. A nyertesek személyesen, vagy megbízott útján vehetik át a nyereményeket az érintett üzletben.

6. Adók és járulékok:

A nyereményjáték szervezője vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményre alkalmazandó igazgatási-szolgáltatási díjat és a személyi jövedelemadót.

7. Vegyes rendelkezések:

A hamisított vagy olvashatatlan vagy egyéb, a jelen részvételi feltételeknek nem megfelelő nyereményszelvények érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő nyereményszelvények érvényességével kapcsolatosan felmerülő bármely vita esetén a Szervező és megbízottjának döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül visszavonja, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze. Különösen jogosult a Szervező a játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a jelen részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a játék meghirdetésekor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Szervező jogosult továbbá bármely résztvevőt a játékból kizárni, amennyiben a résztvevő a játék bármely szabályát megszegi, vagy a részvétellel, a nyeremény átvételével vagy egyébként a játékkal kapcsolatos bármely kötelezettségét megszegi, jogaival visszaél illetve magatartása jogszabályba, hatósági előírásba, jó erkölcsbe ütközik vagy egyébként a játék szervezőjének megítélése alapján alkalmas lehet arra, hogy akár a játék szervezőjét, akár a képviseletében vagy érdekében eljárók megítélését hátrányosan befolyásolja.

A Szervező és megbízottja a vásárlást igazoló blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a játék folytatásának kérésére.

A Cushman & Wakefield Kft. a sorsolást követően a reklamáció lehetőségét kizárja. A sorsolás időpontjáig reklamációt levélben a Cushman & Wakefield Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 15.) címére fogadunk el.

Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A jelen részvételi feltételeket és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A részvételi feltételek esetleges módosításait vagy visszavonását a szervező közzéteszi a www.europeum.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes.

 

 

 

 

 

8. Adatkezelés:
A résztvevők a jelen játékban való részvételükkel önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulnak, hogy: Az Europeum Kft. mint adatkezelő díjmentesen felhasználhassák a résztvevők jelen részvételi feltételekben feltüntetett, illetve a játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint nevét, irányítószámát, email címét és telefonszámát a jelen részvételi szabályzatban meghatározott promóciós célokra. A Szervező megbízottja a fentiekben adatfeldolgozóként működik közre. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A résztvevőnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései (13-17. és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a résztvevő tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) pontja értelmében).

Az Europeum Kft. fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános kereteken belül adja át, továbbá publikálhassa vagy ismertesse a nyertesek nevét, fényképét. Az Europeum Kft. jogosult kezelni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy promóció céljára. A személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják.

Szervező és/vagy megbízottja kérésére a nyeremény nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot („Nyilatkozat”), amelyben elismerik, hogy a nyereményeket személyesen átvették, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és/vagy megbízottja képmásukat, ill. fényképüket és hangfelvételüket idő és felhasználási mód korlátozás nélkül promóciós célból díjmentesen felhasználhassa.

A játékban való részvétellel a játékos egyértelműen és kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően hozzájárul a következőkhöz: (i) a nevét, címét, telefonszámát és email címét a Szervező annak érdekében felhasználja, hogy a játékos számára közvetlen üzletszerzés céljából, különösen postai vagy telefonos megkeresés útján, továbbá elektronikus levelezés, mobiltelefon vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot, tájékoztató anyagokat vagy információkat küldjön; valamint (ii) a Szervező a játékos név- és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény-kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik személyeknek átadja a Kkt. (A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) alapján. A fenti (i)-(ii) pontokra vonatkozó hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Szervező elérhetőségein.

A nyeremény nem váltható pénzre és más termékre nem cserélhető! A játékban való részvétel a részvételi feltételek elfogadását jelenti. A játékkal kapcsolatosan levelezést a Szervező megbízottja folytat.